Blauwalgenonderzoek

In Vlaanderen zijn veel stilstaande wateren tijdens de zomerperiode onderhevig aan waterbloei. Dit uit zich door een sterke toename van algen of bacteriën die het water kleuren. Sommige van deze bloeivormende micro-organismen kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier. Hierdoor worden bepaalde zwem- en recreatievijvers soms preventief gesloten voor het publiek.

Waterbloei, een extreme aangroei van microscopisch kleine autotrofe (fotosynthese verrichtende) organismen die een opvallende kleur geeft aan het water, is een natuurlijk verschijnsel in stilstaande of zwak stromende wateren. Hoewel van alle tijden, is de frequentie van dit fenomeen door menselijke invloed de laatste eeuw sterk toegenomen. Cyanobacteriën zijn de belangrijkste groep van micro-organismen die in onze contreien waterbloeien veroorzaken. Omwille van de ecologische en socio-economische problemen die veelal met deze bloeien gepaard gaan, worden cyanobacteriën momenteel als indicatoren beschouwd voor een verminderde kwaliteit in de waterbeoordeling voor diverse Europese richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Zwemwaterrichtlijn. Het optreden van bloeien is echter moeilijk te voorspellen en soms van korte duur.

AE kan op uw vijver of meer monitoren of de kans reëel is op een bloei en ook preventief ingrijpen om een bloei te beperken en zelfs te vermijden.

Tevens kunnen de (dominante) soorten gedetermineerd worden en het potentieel toxische karakter ervan.

Dit alles via een wetenschappelijk onderbouwde benadering en adviesverlening.

Wilt u weten wat AE voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.