Nutriscan

Schadelijke algenbloeien:

Schadelijke algenbloeien (SAB’s) zijn een bron van ergernis en kopzorgen voor vijverbeheerders over de hele wereld. Dergelijke algenbloeien zijn niet alleen lelijk en zorgen voor geuroverlast, ze verstoren ook het normale functioneren van ecosystemen en veroorzaken tal van andere ernstige problemen. Tijdens de nachten en op bewolkte dagen verbruiken algen veel zuurstof en laten ze vaak weinig tot geen zuurstof over voor ander waterleven. In bepaalde gevallen kan een algenbloei ook tot vissterfte leiden. Algen houden ook zonlicht tegen en verhinderen vaak de groei van onderwaterplanten die het leefgebied vormen voor jonge vissen en andere waterorganismen. Ten slotte produceren sommige algen, meer bepaald cyanobacteriën of blauwalgen, toxines die zeer schadelijk kunnen zijn voor hogere vormen van waterleven, evenals voor mensen en huisdieren.

Voedingsstoffen – de motor van een algenbloei:

Alle algen hebben voedingsstoffen nodig zoals fosfor en stikstof voor hun groei, maar het is fosfor dat de meest cruciale rol speelt in zoetwatersystemen. Fosfor kan vanuit een aantal externe bronnen een watersysteem binnendringen. Deze bronnen omvatten puntbronnen zoals stromen en lozingen maar ook diffuse bronnen zoals instromend grondwater en afspoeling uit landbouw- of stedelijke stroomgebieden. Bovendien hebben meren waarin het fosforgehalte al geaccumuleerd is ook last van interne fosfornalevering, een proces waarbij fosfor vrijkomt uit het sediment als de omgevingsomstandigheden veranderen. Het inventariseren en begrijpen van deze bronnen is een essentieel onderdeel van elk remediëringstraject.

SAB’s onder controle houden:

Hoe eenvoudig het ook mag klinken, de meest effectieve manier om SAB’s te beheren is het verminderen van de fosforbeschikbaarheid. In grote systemen wordt de waterkwaliteit meestal gecontroleerd door overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van onze waterreserves. In kleinere particuliere systemen zijn de budgetten vaak beperkt en kan het realiseren en implementeren van een geschikt monitoringprogramma een zeer demotiverende taak zijn. Toch is de informatie die via een dergelijk programma wordt verkregen essentieel om op lange termijn een duurzame oplossing voor deze problemen te voorzien.

Nutriscan:

Het Nutriscan-programma is een wetenschappelijk onderbouwde maar vereenvoudigde en betaalbare systeemanalyse voor kleine en middelgrote waterlichamen. Het Nutriscan-programma is speciaal ontwikkeld om voldoende informatie te verzamelen over de hoofdoorzaken van een schadelijke algenbloei zodat ook herstelmaatregelen kunnen worden bepaald. Het Nutriscan-programma bestaat uit drie belangrijke stappen:

1. Eerste onderzoek – Hierbij werken specialisten nauw samen met de vijverbeheerder om algemene informatie over het waterlichaam te verzamelen zodat potentiële bronnen van nutriënten kunnen worden geïdentificeerd, problemen kunnen worden beschreven en gerichte resultaten kunnen worden vastgesteld. Deze stap wordt over het algemeen uitgevoerd via e-mailvragenlijsten en/of een telefonisch interview.

2. Sediment- en waterkwaliteitsmonitoring – In deze stap zal een monsternemer het waterlichaam één of meerdere keren bezoeken (afhankelijk van de complexiteit van het watersysteem) om zowel water- als sedimentmonsters te verzamelen. Deze worden vervolgens naar onze geaccrediteerde laboratoria gestuurd voor analyse van alle belangrijke chemische parameters.

3. Rapportering en aanbevelingen – Na afronding van het monitoringprogramma wordt een rapport opgesteld voor de vijverbeheerder waarin de verkregen resultaten worden samengevat en geïnterpreteerd. Er worden gerichte conclusies getrokken met betrekking tot de bronnen van de nutriënten en er wordt een overzicht van maatregelen voorgesteld die genomen kunnen worden om SAB’s te remediëren.

Contacteer Aquatic Engineers vrijblijvend voor meer informatie.